Chén 60 ml công chúa bạc (bộ 6 chén)

700,000

Chén 60 ml công chúa bạc (bộ 6 chén)
Chén 60 ml viền bạc (bộ 6 chén)

500,000

Chén 60 ml viền bạc (bộ 6 chén)
Chén 60 ml viền vàng (bộ 6 chén)

470,000

Chén 60 ml viền vàng (bộ 6 chén)
Chén chân voi

270,000

Chén chân voi